Strategin att skydda de äldre har misslyckats

Coronakommissionen har vid sin granskning av myndigheternas hantering av smittspridning inom vård och omsorg om äldre funnit att strategin att skydda de äldre har misslyckats.

Den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen i äldreboendena Kommissionens övergripande bedömning kan enkelt sammanfattas med att det som, utöver den allmänna smittspridningen i samhället, har haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna i svensk äldre­omsorg är sedan länge välkända strukturella brister. Dessa brister gjorde att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. De anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträck­ning ensamma att hantera krissituationen.

Regeringen och statliga myndigheter satte under våren 2020 in ett antal åtgärder för att minska riskerna för smittspridning i äldre­om­sorgen. Enligt vår övergripande bedömning var dessa sena, trots tidig information om att äldre personer var särskilt utsatta. Vi bedömer att åtgärderna i flera avseenden även var otillräckliga.

Enligt kommissionens mening står det klart att ambitionen i den svenska övergripande strategin att särskilt skydda de äldre var och är riktig. Även om Sverige i jämförelse med andra länder inte är ensamt om ett stort antal dödsfall inom äldreomsorgen, står det likafullt klart att denna del av strategin hittills har misslyckats.

På Coronakommissionens webbplats (https://coronakommissionen.com) återfinns betänkandet Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80), en underlagsrapport författad av Marta Szebehely samt kontaktuppgifter till kommissionen. Frågor om kommissionens arbete besvaras i första hand av kommissionens ordförande Mats Melin (08-405 51 71) eller huvudsekreteraren Joakim Sonnegård (08-405 40 24). 

Coronakommissionen består av Mats Melin (ordförande), Shirin Ahlbäck Öberg, Ann Enander, Vesna Jovic, Camilla Lif, Torsten Persson, Göran Stiernstedt och Mats Thorslund.

Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionens uppdrag ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Detta pressmeddelande finns även publicerat på Coronakommissionens pressrum.