Om kommissionen

Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Coronakommissionen avslutades den 25 februari 2022 då slutbetänkandet överlämnades.

Ladda ner kommissionens direktiv. (PDF, 295kb)
Download the commissions terms of reference. (PDF, 293kb, in English)

Coronakommissionen består av Mats Melin (ordförande), Shirin Ahlbäck Öberg, Ann Enander, Vesna Jovic, Camilla Lif, Torsten Persson, Göran Stiernstedt och Mats Thorslund.

STOCKHOLM 2021-09-20 Coronakommissionens kommissionsmöte en 20 september. Foto: Mikael Sjöberg
STOCKHOLM 2021-09-20 Coronakommissionens kommissionsmöte en 20 september. Foto: Mikael Sjöberg
STOCKHOLM 2021-09-20 Coronakommissionens kommissionsmöte en 20 september. Foto: Mikael Sjöberg

Forskning initierad av Coronakommissionen

Kommissionen bedömde att det krävdes genuint ny kunskap för att på ett tillfredställande sätt uppfylla kommissionens direktiv. Mot bakgrund av detta initierade kommissionen Ett forskningsprogram om covid-19 i Sverige: Smittspridning, bekämpning och effekter på individer och samhälle.

Programmet har sin hemvist på Stockholms universitet (SU) och leds av Torsten Persson.

Programmet har två övergripande frågeställningar:

  1. Vilka är konsekvenserna av covid-19 – samt av de smittskyddsåtgärder myndigheterna satt in för att hantera utbrottet – för folkhälsan, i termer av mortalitet, morbiditet, samt psykisk och fysisk ohälsa i bred bemärkelse?
  2. Vilka är konsekvenserna av pandemin – samt av åtgärderna för smittskydd och för att mildra skadeverkningarna på samhället – för centrala sociala och ekonomiska utfall, som till exempel jobb, inkomster och ojämlikhet?

Resultaten från SU:s covid-19 program utgör ett oberoende vetenskapligt underlag och syftar till att komplettera – men även bekräfta och utvärdera – existerande rapporter från myndigheter, samt andra forskare och aktörer. Programmet har en kvantitativ ansats och bygger på ett omfattande datamaterial som huvudsakligen består av registeruppgifter om enskilda individer, företag samt vårdinrättningar från ett tjugotal leverantörer, inklusive Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket samt Inera/1177. Uppgifter som kan identifiera specifika individer och företag, till exempel namn, personnummer eller organisationsnummer, ingår inte i materialet. Programmet har sökt och fått etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten (Dnr. 2020–06492 och Dnr. 2021–01115) för att hantera de ingående registeruppgifterna för att svara på ett antal specifika frågeställningar.

För närvarande deltar ett trettiotal forskare i programmet. Dessa får, enligt etablerad praxis i svensk registerforskning, tillgång till relevanta delar av datamaterialet via säkra anslutningar till SCB:s fjärrsystem Microdata online access (MONA). Forskningsprogrammet kommer att fortsätta behandla frågor kring pandemin under ett antal år efter det att kommissionen har levererat sitt slutbetänkande. Relationen mellan SU:s covid-19 program och kommissionen är specificerad i ovannämnda etiktillstånd. Forskarna i programmet samarbetade med kommissionen på två sätt. För det första erbjöd programmet tillgång till registermaterialet åt ett antal forskare som kommissionen också anlitade för att skriva underlagsrapporter. Dessa forskare har enbart tillgång till de uppgifter som var nödvändiga för att besvara de frågor som behandlas i respektive underlagsrapport.

För det andra producerade SU:s covid-19 program beskrivande statistik och analyser som har legat till grund för kommissionen. Programmet levererade färdiga tabeller eller figurer, för publikation i kommissionens betänkanden eller underlagsrapporter. Statistikens specifika innehåll bestämdes i samråd mellan sekretariatet och programmets koordinatorer.

I linje med rådande lagstiftning har kommissionen (som är en myndighet) inte direkt tillgång till några registeruppgifter, trots att den delvis bekostat beställningen och leveransen av dessa data.

Kommissionens betänkanden innehåller tabeller och figurer som bygger på statistik från en rad olika källor. I de fall en tabell eller figur har tagits fram inom SU-programmet anger källhänvisningen ”Beräkningar inom SU:s covid-19-program” såväl som den myndighet vars register ligger till grund för beräkningarna, (t.ex. SCB eller Socialstyrelsen).