Om kommissionen

Utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 har ställt det svenska samhället inför svåra prövningar. För att det svenska samhället ska kunna dra lärdomar av det inträffade bör hanteringen av virusutbrottet och utbrottets effekter utvärderas. Regeringen tillsätter därför en kommitté i form av en  kommission för att genomföra en sådan utvärdering.

Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19.

STOCKHOLM 2021-09-20 Coronakommissionens kommissionsmöte den 20 september. Foto: Mikael Sjöberg

Coronakommissionens uppdrag

Kommissionen har fått i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits och åtgärdernas effekter.

Kommissionen ska bl.a.:

  • utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och
  • kommunernas åtgärder för att hantera virusutbrottet och utbrottets effekter,
  • utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda
  • förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin,
  • utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat
  • under krisen, och
  • lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.

Ladda ner kommissionens direktiv. (PDF, 295kb)
Download the commissions terms of reference. (PDF, 293kb, in English)

Tidsplan

Uppdraget ska slutredovisas den 25 februari 2022 och två delbetänkanden ska lämnas.

Det första delbetänkandet lämnades den 15 december 2020 och handlar om äldreomsorgen under pandemin.

En andra delredovisning kommer att lämnas den 29 oktober 2021.